INTEGRITETSPOLICY FÖR LINDELLS CYKEL & SPORTAFFÄR

För Lindells är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.
Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen. 

VAD ÄR GDPR?

Den 25:e maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

VAD INNEBÄR DET FÖR MIG SOM KONSUMENT OCH INDIVID?

I korthet innebär GDPR att du: 

- Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i Integritetspolicyn nedan
 
- Får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen

- Får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade

- Kan godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi utför, till exempel för direktmarknadsföring

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer.

VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Kunduppgifterär sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vidare är kunduppgifter även annan information som du lämnar till oss, såsom dina kommentarer på våra sociala medier. Samt de uppgifter som behövs för att försäkringsregistrera en ny cykeI. Vid registrering av en ny cykel behöver vi be om ditt personnummer, för- & efternamn, bostadsadress samt mobilnummer. Förutom det så anges även vilken cykel du köpt samt färg och pris samt vilka tillbehör du köpt till den. Dessa överförs sedan till Solid Försäkringar som tillhandahåller försäkringen. Väljer du att förlänga din försäkring efter tre månader kommer de att finnas kvar i Solids databas, annars kommer de att raderas. I  butiken använder vi även kameraövervakning för din och personalens säkerhet. För allas integritet övervakas denna endast vid misstanke om brott.

HUR SAMLAR VI IN DESSA UPPGIFTER?

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig i vår VIP-klubb. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din hemadress, e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom använder vi så kallade cookies när du besöker vår hemsida, som automatiskt tar emot och sparar information. Denna information kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vid registrering av en ny cykel behöver vi be om ditt personnummer, för- & efternamn, bostadsadress samt mobilnummer. Förutom det så anges även vilken cykel du köpt samt färg och pris samt vilka tillbehör du köpt till den. Du har rätt att välja att avstå från att försäkra din cykel och då behöver du inte ange några personuppgifter till oss utan vi genomför då köpet som för vilken annan vara som helst.

ANVÄNDNING AV INFORMATION.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  •         Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  •         Säkerställa ditt köp när varor hämtas ut vid ett senare tillfälle t.ex. vid köp av skidor och cyklar.
  •         Förbättra vår hemsida
  •         Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  •         Kontakta dig via e-post eller SMS
  •         Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
  •         Överföring av uppgifter till Solid Försäkring/cykelförsäkring.
  •         Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Detta gäller t.ex. mailutskick och SMS.       Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART.

INFORMATIONSSKYDD.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. mailutskick eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö, både hos oss och hos våra berörda underleverantörer. Överflödig och irrelevant information (t.ex. gamla mail) raderas löpande.

DINA RÄTTIGHETER.                         

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt Dataskyddsombud. Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

RÄTT TILL TILLGÅNG/UTDRAG.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

RÄTT TILL RÄTTELSE.

Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi och våra leverantörer behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar adressuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta butiken om du vill få dina uppgifter rättade.

Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Om vi uppdaterar dina uppgifter på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

RÄTT TILL RADERING.

Vi sparar dina kunduppgifter så länge som du är medlem hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 1 månad, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer

- Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för
- Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta
- Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna                    
   fortsätter att behandlas för detta ändamål
- Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som        väger
   tyngre än ditt intresse
-  Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler;
-  Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING.

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

RÄTT TILL INVÄNDNING.

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din invändning skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

KLAGOMÅL OCH SKADESTÅND.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

COOKIES.

För att du ska få en relevant information och service, när du surfar på våra och våra samarbetspartners websidor, samlas information in genom så kallade cookies. Du kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

Lindells Cykel & Sportaffär AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter du lämnat till vår VIP-klubb, samt vid försäljning av cyklar och längdskidor, liksom om du lämnar in något för service på vår verkstad. Vi bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna hanteras, samt hur denna behandlingen sker och går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

 

KONTAKTUPPGIFTER OCH DATASKYDDSOMBUD.

Vänliga kontakta butiken fysiskt eller ring på 019-611 55 04

Senast uppdaterad 2023-03-29

Product added to compare.

Vår webbplats använder kakor. Genom fortsatt användning eller stängning av rutan godkänner ni våra kakor.